Sosyal Bilimler

1. Aşağıdakilerden hangisi Avarların tarihteki etkilerinden biridir?
A) Dede Korkut Hikâyeleri’nin ortaya çıkması
B) Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması
C) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesi
D) Türkler arasında İslamiyet’in yayılmaya başlaması
E) Kuruldukları bölgenin adının, onların adıyla günümüze kadar gelmesi

2. Türk tarihinde,
I. düzenli ordunun kurulması,
II. devlet teşkilatının kurulması,
III. hareketli harf sistemine dayanan matbaanın bulunması
gelişmelerinden hangileri Hunlar Dönemine aittir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) I ve II     E) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Devleti’nin
özelliklerinden biri değildir?
A) Konuşma dilinin Arapça olması
B) Federatif bir yapıda olması
C) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması
D) Adını devletin başındaki sülalenin unvanından alması
E) Türk töresine uygun olarak idari bakımdan iki kısma ayrılması
4. Selçuklularda değişik toplulukların çocukları küçük yaşta alınarak özel olarak yetiştirilir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alınırlardı. Bu sisteme “gulam” sistemi denilirdi.
Selçuklulardaki bu sistemin Osmanlılardaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Timar    B) Kapıkulu    C) Millet    D) İltizam    E) Sâliyane

5. Anadolu Selçukluları Döneminde Ahi teşkilatı şehirlerde,
I. ticaret,
II. zanaat,
III. sosyal
alanların hangilerinde söz sahibi olmuştur?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II    E) I, II ve III

6.
– Bizans’ın Anadolu’da siyasi üstünlüğünün sona ermesi
– Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi gelişmeleri aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A) Ankara     B) Otlukbeli    C) Miryokefalon     D) Yassı-Çimen    E) Malazgirt

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toplanan bir vergi çeşididir?
A) Avarız     B) Malikâne     C) Paşmaklık    D) Yurtluk     E) Mukataa

8. Aşağıdakilerden hangisinin, timar sisteminin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Köylünün şikâyet hakkının olması
B) Köylünün, dirlik sahibinin malı sayılması
C) Köylünün vergi yükümlülüğünün olması
D) Köylünün üretimini artırması için dirlik sahibinin önlemler alması
E) Köylünün toprağı kullanma hakkını miras bırakabilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet (Fatih) döneminde görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Kanunname düzenlenmesi
B) Topkapı Sarayı’nın yapılması
C) Sahn-ı Seman Medresesi’nin kurulması
D) Şehzadelerin “sancağa çıkma usulünün” kaldırılması
E) Divan üyelerinin aldıkları kararları, arz odasında padişaha sunmaya başlaması

10. XVIII. yüzyılda Rusya’nın,
– Kırım’ı tehdit eder duruma gelmesi,
– Kapitülasyonlardan yararlanabilmesi,
– Osmanlı egemenliğindeki Balkanlarda konsolosluklar
açabilmesi durumlarının ortaya çıkması aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin bir sonucudur?
A) Prut    B) Edirne    C) İstanbul    D) Ziştovi     E) Küçük Kaynarca

11. Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanlarının nedenlerinden
biri değildir?
A) İltizam sisteminin kaldırılması
B) Halkın ödeme gücünün azalması
C) Savaşların uzun sürmesi ve başarısız olması
D) Halkın devlete olan güven ve bağlılığının azalması
E) Yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalan köylünün toprağını bırakmak zorunda kalması

12. Osmanlı Devleti’nde yenilik taraftarları aşağıdakilerin hangisinde rol oynamıştır?
A) 31 Mart Olayı’nın çıkmasında
B) Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde
C) III. Selim’in tahttan indirilmesinde
D) Genç Osman’ın tahttan indirilmesinde
E) Tarhuncu Ahmet Paşa’nın öldürülmesinde

13. XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Almanya ile Osmanlı Devleti arasında yakınlaşma başlamış; Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu yakınlaşmada etkili olduğu savunulabilir?
A) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesi
B) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
C) Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’nı ilan etmesi
D) Osmanlı Devleti’nin parçalanma tehlikesi altında olması
E) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun parçalanması

14. Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki ülke, hem
ekvatora hem de başlangıç meridyenine göre farklı yarım kürelerde yer almaktadır?
A) Türkiye – Amerika Birleşik Devletleri
B) Avustralya – Arjantin
C) İtalya – Suriye
D) Finlandiya – Brezilya
E) Çin Halk Cumhuriyeti – Kanada

15. Aşağıdaki ada ülkelerinden hangisinin iklimi diğerlerinden daha çeşitlidir?
A) Japonya     B) Avustralya     C) Endonezya     D) İngiltere     E) İzlanda

16. Türkiye’de Kuzey Anadolu ve Toroslar gibi dağ sıralarının kıyıya paralel uzanması iç kesimlerde karasallığı artırmaktadır.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde benzer bir durum görülür?
A) İran     B) Hollanda     C) Libya    D) Almanya     E) İngiltere

17. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin dış satımında endüstri ürünlerinin payı diğerlerinden daha fazladır?
A) Fas     B) Bulgaristan     C) Fransa    D) Meksika    E) Portekiz

18. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın üçünde de görülen özelliklerden biri değildir?
A) Yer şekillerinde IV. zaman buzullaşmalarının büyük etkisi olmuştur.
B) Baltık Denizi’ne kıyıları vardır.
C) Oldukça girintili çıkıntılı olan kıyıların önünde çok sayıda ada bulunur.
D) İrili ufaklı çok sayıda göl bulunur.
E) Ormanlar geniş yer kaplar.

19. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi Mısır’ın ekonomisine diğerlerinden daha az katkı sağlar?
A) Süveyş Kanalı’ndan geçen gemilerden alınan vergiler
B) Sina Yarımadası’ndan çıkarılan petrol
C) Tarihî eserlerden elde edilen turizm geliri
D) Nil Deltası’nda yapılan tarımsal etkinlikler
E) Akdeniz kıyılarında yapılan balıkçılık

20. Aşağıdakilerden hangisi Almanya ve Kanada’nın ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Kentlerde yaşayanların sayısı fazladır.
B) Endüstrileşme oranları yüksektir.
C) Aritmetik nüfus yoğunlukları fazladır.
D) Deniz turizmine elverişli süre kısadır.
E) Enerji tüketimleri fazladır.

21. Astronomi, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın tekrar ne zaman
Dünya’nın yakınından geçeceğini ve hangi bölge
veya bölgelerinden görülebileceğini kesine yakın bir
doğrulukla söyleyebilmektedir. Benzer bir şekilde, fizik
de suya batırılacak bir cismin, özgül ağırlığına göre
suyun üzerinde mi yüzeceğini, yoksa suya mı batacağını,
kesin bir şekilde bize söyleyebilir. Oysa hiç
kimse, ne İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını ne de
Berlin Duvarı’nın yıkılacağını, bu toplumsal olayların
ortaya çıkmasından kısa bir süre öncesine kadar bile
söylemek imkânına sahip olmamıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Toplum bilimlerine özgü yöntem kullanma gereği
B) Toplum biliminde öndeyide bulunmanın güçlüğü
C) Toplumsal olayların birbirine benzerliği
D) Toplumsal olayların birbirine etkisi
E) Toplum biliminin imkânsızlığı

22. Tarihî bilgilere göre, insanların kabileler hâlinde yaşadığı eski çağlarda, kadınların doğal olarak iyileştirme yeteneğine sahip olduklarına inanılmıştır. Daha sonra Asur Uygarlığında Gula, İstar ve Güneş Tanrısı Ea sağlığın korunmasından ve tedavi edilmesinden sorumlu olan üç önemli kadındı. Eski Yunan Uygarlığında da iyileştirme yeteneğine sahip birçok tanrıça vardı.
Orta Çağda inanışlar değişmiş, bu değişmeyle toplumlarda kadına bakış açısı da değişmiştir. Sağlıkla uğraşan kadınlara büyücü gözüyle bakılmaya başlanmış hatta onlar cezalandırılmışlardır.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Statüyü belirleyen toplumdur.
B) Saygınlık kazanmak uzun zaman gerektirir.
C) Tüm toplumlar aynı gelişim çizgisini izler.
D) Kadınlara verilen önem zamanla artmıştır.
E) Sağlık alanının kültürle ilişkisi yoktur.

23. “Ordu’nun dereleri, aksa yukarı aksa”
“Şu Fırat’ın suyu, akar derindir”
“Kar mı yağdı Kütahya’nın dağına”
Yukarıda verilen farklı türkülere ait dizeler aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?
A) İnsanlar yaşadığı çevreyi değiştirir.
B) Sanat kültürel birikimin ürünüdür.
C) Türküler, kültürün zenginliğinin göstergesidir.
D) Yaşanılan coğrafya kültürü etkiler.
E) Sanat toplumsallaşmayı artırır.

24. İtalya’da kozmetik ürünlerini satmak isteyen bir Amerikan şirketi, ürünlerin reklamında elinde çiçek tutan bayan modeller kullanmış ama bekledikleri ilgiyi görememiştir. İtalyanların, çiçeği geleneksel olarak cenazelerde kullanıyor olmaları kozmetik ürünlerine ilgisiz kalmalarına yol açmıştır.
Bu parçadaki olayda, şirketin amacına ulaşamaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Ürünün üretildiği ülkenin dışında pazarlanmaya çalışılmasına
B) Hitap edilen tüketici kitlesinin yanlış belirlenmesine
C) Kültürel farklılıkların göz ardı edilmesine
D) Reklamın tek pazarlama yöntemi gibi düşünülmesine
E) Ürünün, değerinden pahalıya satılmasına

25. 1868’de ilk trafik ışıkları Londra’da kullanılmaya başlandı. Daha motorlu araçların olmadığı, yalnızca at arabalarının olduğu bir devirde, trafik ışıklarının hizmete sunulmasının nedeni, arabalar değil “özel” yayalardı. Asıl amaç, meclis üyelerini ve asilleri korumaktı. Günümüzdeyse trafik ışıklarının kullanım amacı çok değişmiştir.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İnsan ihtiyaçları zamanla çok çeşitlenmiştir.
B) Teknoloji toplumsal yaşama göre şekillenir.
C) Teknolojinin bir ülkedeki kullanımı başka ülkeleri de etkiler.
D) Toplum geliştikçe toplumsal kurumların işlevi de değişir.
E) Teknoloji günümüzde her alanda kullanılmaktadır.

26. Konu ve yüklemleri aynı olan iki önerme, hem nitelik hem nicelik bakımından birbirinden farklıysa, bu önermeler birbiriyle çelişiktir.
Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki önerme çiftlerinden hangisi çelişiktir?
A) Bazı insanlar ölümlüdür.
Bazı insanlar ölümlü değildir.
B) Bütün insanlar öğretmendir.
Hiçbir insan öğretmen değildir.
C) Bazı insanlar mavi gözlüdür.
Hiçbir insan mavi gözlü değildir.
D) Bütün insanlar sanatçıdır.
Bazı insanlar sanatçıdır.
E) Hiçbir insan yalancı değildir.
Bazı insanlar yalancı değildir.

28.
I. Özdeşlik ilkesi
II. Çelişmezlik ilkesi
III. Üçüncü hâlin imkânsızlığı ilkesi
“A, A dır.” sözü yukarıdaki mantık ilkelerinden
hangilerini ifade etmektedir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II     E) II ve III

CEVAP ANAHTARI

1. C    2. D    3. A   4. B    5. E    6. C    7. A    8. B    9. D    10. E   11. C   12. A
13. E   14. A   15. C    16. D   17. D   18. E   19. C   20. A   21. B   22. B   23. E   24. D
25. A   26. E   27. C   28. E   29. D   30. A

Sözcük Sayısı: 1343

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir